شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [ Photo ] گردان پشت ميدون مين زمين گير شد چند نفر رفتن معبر باز کنن 15 ساله بود، چند قدم که رفت برگشت، گفتن حتماً ترسيده @shohadaes پوتين هاشو داد به يکي از بچه‌ها و گفت: تازه از گردان گرفتم، حيفه، بيت الماله و پا برهنه رفت…
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top